Szukaj
Menu Menu
Koszyk Koszyk
0
Ulubione Ulubione
0
Konto Konto

Regulamin

Formularz kontaktowy
 

REGULAMIN

 

1.Sprzedawca PRIMA DONNA FASHION Magdalena Marszalik ul. Zakopiańska 152 34-700 Rabka Zdrój. NIP : 7352752820 regon 120835750
2. Kupujący - każdy podmiot składający Zamówienie.
3. Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej-umowy sprzedaży, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).

4. Regulamin - niniejszy regulamin.
5. Towar - rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży.
6. Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Towaru na odległość, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarow.

§ 2 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów, w szczególności czyni zadość ustawie o prawach konsumenta.
2. Kontakt z sprzedającym na adres mailowy: shebijouhe@gmail.com lub  telefonicznie: 509262334
3. Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane przez Sprzedawcę w chwili składania Zamówienia.
4. Wszystkie Towary są wolne od wad, a ich autorem
i wykonawcą jest Sprzedawca.
5. Sprzedawca odpowiada za jakość Towarow i ich zgodność z opisem i zdjęciem.

6. Sprzedawca dokonuje sprzedaży za pośrednictwem maila lub kontaktu telefonicznego na terenie Polski oraz innych
krajow.

§ 3 Koszty

1. Wszystkie ceny Towarow podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie obejmują kosztow dostawy.
2. Informacja o cenie za Towar jest wiążąca dla Kupującego w chwili otrzymania przez niego wiadomości e-mail. Sprzedawca i Usługodawca nie odpowiadają za niedostarczenie wiadomości e-mail o złożeniu zamowienia z powodow niezależnych- takich jak podanie błędnego adresu e-mail, trafienie wiadomości do spamu.
3. Kupujący dokonuje zapłaty ceny za Towar na rzecz Sprzedawcy.
4. Płatności mozna dokonać przelewem na konto bankowe sprzedawcy: Bank POCZTOWY , PRIMA DONNA FASHION Magdalena Marszalik , 27 1320 1537 3938 4041 2000 0001

5. Kupujący powinien zapłacić za Towar wraz kosztami dostawy w ustalonym indywidualnie terminie. Termin zapłaty za zamówienie zależy o
d indywidualnego czasu potrzebnego na wykonanie zamówionego przedmiotu. W przypadku braku zapłaty w tym terminie, Usługodawca wysyła e-mail do Kupującego z prośbą o opłacenie Zamowienia oraz przesłanie potwierdzenia dokonania przelewu.
6. Sprzedawca ma prawo do zmiany ceny Towarow, wprowadzania oraz wycofania Towarow, udzielania rabatow na poszczegolne Towary oraz przeprowadzania i odwoływania promocji. Nie ogranicza to jednak w żaden sposob praw nabytych przez Kupujących; tj. zmiany nie dotyczą Zamowień, ktore zostały złożone.
7. Informacja o kosztach dostawy:Poczta Polska, polecony priorytet 11zł, Paczkomat 11zł . Ma ona charakter wiążący od momentu złożenia Zamowienia.

§ 4 Składanie Zamówień

1. Zamówienia składane są droga mailową. Kupujący i sprzedający ustalają w drodze korespondencji mailowej szczegóły zamówienia indywidualnego.

§ 5 Realizacja Zamówień

1. Procedura realizacji Zamowienia zostaje uruchomiona po zaksięgowaniu zapłaty ceny na koncie Usługodawcy.
2. Sprzedawca wysyła Towar do Kupującego w
terminie ustalonym dla każdego Towaru, termin ten podany jest w korespondencji mailowej lub/i telefonicznie.
3. W przypadku ewentualnego dłuższego czasu realizacji Zamowienia Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany przez Sprzedawcę - jednocześnie Sprzedawca wskazuje nowy termin realizacji Zamowienia.
4. Jeżeli Kupującym jest Konsument, Sprzedawca wydaje Towar Kupującemu, nie poźniej niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej.
5. Sprzedawca realizuje dostawę Towarow za pośrednictwem: Poczta Polska, Paczkomat 
6. Miejscem spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę jest wskazane przez Kupującego w procedurze składania Zamowienia miejsce odbioru Towaru (adres dostawy).
7. Odbierając dostarczoną przez kuriera przesyłkę Kupujący obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności doręczyciela oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy. Brak sporządzenia protokołu
szkody nie jest rownoznaczny z wygaśnięciem prawa Konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki; protokoł jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić Konsumentowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki złożone przez Kupujących niebędących Konsumentami, bez załączonego protokołu szkody, nie będą rozpatrywane.

§ 6 Rękojmia i gwarancja

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego za wady fizyczne lub prawne zakupionego Towaru (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w szczegolności w przepisach art. 556 oraz art. 5561-5563 KC.
2. Kupującemu z tytułu rękojmi przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego Towaru.
3. Reklamacja może być złożona poprzez adres mailowy na adres: shebijouhe@gmail.com, pisemnie pocztą pod wskazany adres oddziału firmy: Prima Donna
Fashion Magdalena Marszalik. ul. Zakopiańska 152 34-700 Rabka Zdrój 
4. Składając reklamację Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Kupującego, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii. Reklamacje złożone przez Kupującego niebędącego Konsumentem, bez
załączonego dokumentu sprzedaży, nie będą rozpatrywane.
5. W razie konieczności uzupełnienia ewentualnych brakow reklamacji - Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Kupującym w sposob wskazany w § 2 ust. 2 Regulaminu.
6. Kupujący, ktory wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć rzecz wadliwą do Sprzedawcy.
7. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są zgodnie z treścią Kodeksu cywilnego.
8. W procedurze reklamacji Sprzedawca nie przewiduje możliwości pozasądowego rozstrzygnięcia sporu.
9. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
10. Uprawnienia Kupującego z tyt
ułu rękojmi nie ograniczają uprawnień Kupującego wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta - na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym, o ile takowy dokument zostanie do Towaru dołączony.
11. Sposob realizacji gwarancji jest ustalony przez gwaranta w dokumencie gwarancyjnym. Termin gwarancji wynosi dwa lata od dnia wydania Towaru Kupującemu, chyba że dokument gwarancyjny stwierdza inaczej.

§ 7 Odstąpienie od umowy

1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarow zakupionych u Sprzedawcy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. Procedura odstąpienia od umowy sprzedaży Towarow realizowana jest przez Usługodawcę w imieniu Sprzedawcy.
3. Odstępując od umowy sprzedaży Towaru Konsument może posłużyć się wzorem oświadczenia
znajdującym się na stronie produktu.
4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umow:
1) w ktorej przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
2) w ktorej przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, ktorej po otwarciu opakowania nie można zwrocić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względow higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
3) w ktorej przedmiotem świadczenia są rzeczy, ktore po dostarczeniu, ze względu na swoj charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
5. W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru do Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie poźniej niż 14 dni od dnia, w ktorym odstąpił od umowy.
6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposob wykraczający poza konieczny
do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
7. W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztow wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły
sposob dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę oraz kosztow płatności online realizowanych przez PayU), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie poźniej niż 14 dni od dnia, w ktorym Usługodawca został poinformowany o wykonaniu przez Konsumenta prawa odstąpienia od umowy.
8. Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobow płatności, jaki został przez Konsumenta użyty w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodził się na inne rozwiązanie.
9. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Usługodawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, ktore zdarzenie nastąpi wcześniej.
10. Konsument ponosi be
zpośrednie koszty zwrotu Towaru - zgodnie z cennikiem przewoźnika, przy pomocy ktorego Konsument dostarcza zwracany Towar do Sprzedawcy tj. Konsument odsyła Towar do Sprzedawcy na własny koszt, ktory nie podlega zwrotowi.
11. Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

12. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisom prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulami
nu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi
Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Sprzedawcy obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 

 

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl